CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Band Standing Crunch Waist

Band Standing Crunch Waist

Thông tin bài tập

  • Cấp độ: Cơ bản
  • Nhóm cơ: Bụng & Core
  • Thiết bị tập: Dây kháng lực (Resistand Band)

Nhóm cơ tác động