CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Band Chest Fly Chest

Band Chest Fly Chest

Thông tin bài tập

  • Cấp độ: Cơ bản
  • Nhóm cơ: Ngực
  • Thiết bị tập: Dây kháng lực (Resistand Band)

Nhóm cơ tác động